Drinkwatervoorziening van de toekomst 2030-2040

Dunea heeft nieuwe bronnen en zuiveringstechnieken nodig, uiterlijk in 2030. Dit vraagt letterlijk om ruimte en vergunningen. Daarom voeren we gesprekken met de omgeving en zijn we een m.e.r.-procedure gestart, genaamd Drinkwatervoorziening van de toekomst 2030-2040. Intussen doen we in twee pilots ervaring op met membraanfiltratie en twee verschillende bronnen.

Het bestaande systeem is kwetsbaar voor verstoringen, vanwege de afhankelijkheid van de rivieren Maas en Lek, de transportafstand én de beperkte zoetwatervoorraad in het duin. Ruim voor 2030 benutten we de laatst beschikbare extra capaciteit ons huidige Rivier-duinsysteem, daarna is uitbreiding in de duinen niet meer mogelijk. Maar de vraag naar drinkwater door bevolkingsgroei en klimaatverandering neemt dan nog steeds toe. Bovendien vragen nieuwe stoffen om extra zuivering (bijvoorbeeld Persistente, mobiele en toxische (PMT) stoffen, zoals PFAS), zeker als ze onvoldoende worden bedwongen bij de vervuilingsbron.

Een nieuw systeem erbij

Daarom ontwikkelt Dunea een nieuw systeem, naast het bestaande Rivier-duinsysteem, met waterwinning uit nieuwe bronnen en membraantechnologie als zuivering. De m.e.r.-procedure richt zich op de ruimtelijke inpassing van winning uit nieuwe bronnen, installaties en transportinfrastructuur voor dit nieuwe systeem. Welke bron en waar vraagt om nader onderzoek. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD juni 2022) en de NRD-Variantenstudie (juni 2023) sorteren voor welke bronnen en ruimtelijke inpassing het zinvol is om de milieueffecten te onderzoeken.

Meer informatie
Cover NRD-variantenrapport

Drinkwater van de toekomst - infographic procedure

Klik op de infographic om deze te vergroten.

Proces en inspraakmomenten

Naast de formele stappen in het m.e.r.-proces kiest Dunea ervoor om met betrokken stakeholders uit de regio in gesprek te gaan over de te maken keuzes voor de Drinkwatervoorziening van de toekomst 2030-2040. Dit gaat enerzijds om overheidsinstanties zoals de gemeenten, provincie Zuid-Holland, de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland en Rijkswaterstaat (in wiens beheergebied nieuwe bronnen worden gezocht) en de bevoegde gezagen voor de benodigde vergunningen. Anderzijds wil Dunea ook maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven betrekken bij de afwegingen. Na de ter inzagelegging van de NRD, het NRD-variantenrapport en het MER-rapport, volgt steeds een periode waarin formeel zienswijzen kunnen worden ingediend bij het bevoegde gezag.

Pilots met membraanzuivering

Omdat bronnen niet van constante kwaliteit zijn en drinkwater naar verwachting aan steeds strengere normen moet gaan voldoen, is er behalve flexibiliteit in bronnen ook meer zuiveringstechniek nodig. De inzet van membraantechniek doet beide. Het is een beproefde techniek, waarmee we ervaring opdoen in de Pilot Brak grondwater (onder onze duinen of in de binnenduinrand) en de Pilot Valkenburgse Meer. Deze twee bronnen bleken kansrijk in ons vooronderzoek. De membraantechniek is een goede oplossing voor de middellange termijn en een goede basis voor een hybride systeem op lange termijn (na 2040).